Připojit k dražbě

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DRAŽBY DLE ZÁKONA 26/2000 SB. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH: Prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby ani osobou uvedenou v §3 odst. 2 až 6 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách nebo v §295 odst. 1, 2 a 3. zákona 186/2006 Sb. insolvenčního zákona a splňuji podmínky pro účast v dražbě. PROHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 253/2008 SB, („AML ZÁKON“) Prohlašuji, že jednám svým jménem, že peněžní prostředky, které případně poukáži Dražebníkovi jsem nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků Dražebníkovi v souvislosti s dražbou nesleduji zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že nejsem politicky exponovanou osobou, že souhlasím s provedením identifikace, resp. dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, že souhlasím se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuji oznámit Dražebníkovi všechny případné změny jeho identifikačních údajů. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlašuji, že jsem se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Dražebníka, které jsou uveřejněny na stránkách: https://drazby.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Dražebníka, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Ne Ano, prohlašuji