Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Komerční areál s pozemky o velikosti 6141 m2, Skřečoň, Bohumín

Vloženo: 8.3.2018 21:48 | číslo dražby: 2035

7 000 000 Kč

Dražba začala: 17.04.2018 10:00:00Dražba skončila: 17.04.2018 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 2389 D 000017 / 18
Počáteční cena: 7 000 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 8 900 000,-Kč
Dražební jistina: 500 000,-Kč
Podkategorie: Provozní areál
Plocha užitná:
Plocha pozemku: 284 m²
Plocha pozemku: 116 m²
Plocha pozemku: 296 m²
Plocha pozemku: 641 m²
Plocha pozemku: 4804 m²
Typ objektu: přízemní
Počet podlaží: 1
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: dobrý
Plocha zastavěná: 882,81 m²
Plocha užitná: 882,81 m²
Plocha podlahová: 992,81 m²
Plocha pozemku: 6141 m²
Podkategorie: Garáž
Podkategorie: Garáž
Podkategorie: Garáž
Podkategorie: Garáž
Termín prohlídky: I.termín – 26.3.2018 v 15:00 hod II. termín – 28.3.2018 v 15:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: 1. Máje 422, Bohumín Skřečoň,. Více informací na tel. 737 608 108
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Bohumín

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-pozemek parcelní č.163/1 o výměře 4804m², ostatní plocha, manipulační plocha, zapsáno na listu vlastnictví č. 1321 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, obec Bohumín, katastrální území Skřečoň
-pozemek parcelní č.163/2 o výměře 296m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č 163/2, zapsáno na listu vlastnictví č. 1321 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, obec Bohumín, katastrální území Skřečoň
-pozemek parcelní č.163/3 o výměře 116m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č 163/3, zapsáno na listu vlastnictví č. 1321 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, obec Bohumín, katastrální území Skřečoň
-pozemek parcelní č.165/3 o výměře 284m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č 165/3, zapsáno na listu vlastnictví č. 1321 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, obec Bohumín, katastrální území Skřečoň
-pozemek parcelní č.166 o výměře 641m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Skřečoň, č.p. 422, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č 166, zapsáno na listu vlastnictví č. 1321 vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, obec Bohumín, katastrální území Skřečoň
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.1321 kat. území Skřečoň, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 1035/10/2018 ze dne 26.02.2018 soudního znalce Ing. Zdeněk Loup, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 8.900.000,-Kč.

Poloha
Areál se nachází v centrální části katastru Skřečoň města Bohumín na ulici 1. máje. Areál je v dojezdové vzdálenosti (2 km) od dálnice D1 Ostrava – Polsko. Město leží na páteřních dopravních tazích – dálnice, železnice.
V okolí nemovitosti se nachází zástavba rodinnými domy, supermarket, škola a hala v majetku města.
Přístup
Přístup k areálu je z místní komunikace (ul. 1. máje)
Možnosti dle UP
Oceňované pozemky jsou vedeny v zóně – plocha smíšená obytná, s možností využití jak pro komerční zařízení (maloobchod, stravovací a ubytovací služby, nevýrobní služby, administrativa), tak pro bydlení nebo pro tělovýchovu a sport. Změna užití oproti
současnému využití je omezená – nepřípustné jsou stavby a činnosti neslučitelné s hlavním využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování, stavby pro velkoobchod, maloobchodní
velkoplošné a velké prodejny; maloobchodní prodejny specializované střední, velké a velkoplošné, dopravní terminály a centra dopravních služeb, apod.
Jedná se o zastavitelnou plochu, koeficient zastavění – 0,35.

Areál byl vybudován a určen pro zahradnictví (kolaudace 25.2.1983. V 90-tých letech byl postupně přebudován na areál autoservisu, včetně souvisejících zpevněných ploch. V roce 2004 byl jeden objekt přestavěn na prodejnu motorek se zázemím. Na objektech byla prováděná pravidelná údržba a kromě několika prvků krátkodobé životnosti pravděpodobně není nutné měnit prvky dlouhodobé životnosti.
Areál je oplocen. V areálu se nachází zpevněné asfaltové a betonové plochy a rozsáhlá částečně zpevněná plocha (mezi budovami a komunikací ul. . máje) – vše parc.č. 163/1.
Součástí zp. Plochy je i montážní rampa. Areálu je napojen na všechny inženýrské sítě – elektřina, plyn, voda, veřejná kanalizace. Kromě zděných objektu se na pozemku ještě nachází ocelová skladovací hala na konci životnosti, dnes neužívaná.
V areálu se nachází tyto objekty:
Hlavní objekt (č.p. 422, parc.č. 166)
sestávající z administrativní části (montovaná z Unimo buněk), dílenské a skladové části, včetně prodejny barev a zázemí pro zaměstnance (šatny, WC, umývárny, kuchyňka), z doplňkových prostor se zde nachází místnost s kotlem a kompresorovna.
Část s unimo buňkami má plochou střechu, část s dílnami má pultovou střechu, zadní část se sklady má plochou střechu. Objekt je vytápěn ústředním vytápěním, napojeným na plynový kotel
Garážový objekt (parc.č. 163/2)
Sestávající z části garáží netemperovaných a častí s temperovanými garážemi.
Objekt má plochou střechu.
Prodejna motorek (parc.č. 163/2)
Navazuje na garážový objekt a sestává s prodejny a temperované garáže pro přípravu motorek k prodeji. Objekt má plochou střechu.
Garáž se skladem (165/3)
Jedná se o starší objekt, nyní neužívaný, obsahuje, garáž, a sklad. V samostatné části objektu se nachází jímka na dešťovou vodu. Objekt má nízkou pultovou střechu. Objekt dnes není vytápěna ni temperová, ale možnost vytápění zde je.
Skladový objekt (163/3)
Nyní neužívaný, na konci životnosti Podlahy v objektech jsou převážně cementové potěry, v některých místnostech
administrativní části jsou PVC podlahy nebo keramické dlažby.
Omítky jsou převážně vápenné. Okna v objektech jsou zdvojená, v prodejně motorek plastová. Dveře typové a vrata ocelová a dřevěná.
V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 1035/10/2018 ze dne 26.02.2018 soudního znalce Ing. Zdeňka Loupa, tento posudek je k dispozici na stránkách www.realdrazby.cz nebo u dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhlášky nebo po předchozí dohodě s dražebníkem kdykoliv do dne konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.