Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


  Kdy dražba končí

  Konec dražby - datum a čas - je vždy stanoven dražební vyhláškou a zobrazen u detailu dražby na portálu www.realdrazby.cz. 
   
  Dražba se bude konat do doby, dokud dražitelé činí podání - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitele stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
  Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněn čas ukončení dražby, dále  osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. 
   
   
  V případě, že nebude v průběhu dražby učiněno žádné podání, dražba skončí ve stanovený čas.