Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


  Doložení ověřené totožnosti doklady zaslanými poštou

  Fyzická osoba zašle poštou vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem.
  V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovémto případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   
  Právnická osoba zašle vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, dále originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán.
  V případě, že právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovém případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   

  Jak postupovat?

  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
   1. Jste-li fyzická osoba, klikněte zde.
   2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. Vyplněný formulář vytiskněte. Váš vlastnoruční podpis je nutné nechat úředně ověřit u orgánu, který je oprávněn provádět ověření pravosti podpisu - legalizaci (např. u notáře, advokáta, kontaktním místě CzechPOINT), takže formulář podepište až na tomto místě.
  3. Vyplněný formulář s ověřeným podpisem a kopie výše uvedených dokladů zašlete poštou na adresu dražebníka, kterou naleznete v detailu dražby viz. obrázek níže.


  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě, vám bude zasláno dražebníkem na vaší emailovou adresu.
   
  Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu dražebníka složit dražební jistotu.
   
  Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě.