Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


  Doložení ověřené totožnosti kvalifikovaným certifikátem

  Kvalifikovaný certifikát je certifikát splňující podmínky stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Certifikát umožňuje jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 
   
  Fyzická osoba předloží vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu.
  V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je zapotřebí doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze – autorizovanou konverzi dokumentů do elektronické podoby provádí jakékoliv kontaktní místo CzechPOINT. V takovémto případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   
  Právnická osoba předloží vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat. Dále také předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán) převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze.
  V případě, že právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze. V takovémto případě podepisuje formulář zmocněnec.
   
   
  Jak postupovat?
   
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
   1. Jste-li fyzická osoba, klikněte zde.
   2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. K vyplněnému formuláři připojte svůj elektronický podpis a převeďte do formátu pdf.
  3. Formulář a výše uvedené doklady (rovněž ve formátu pdf převedené prostřednictvím autorizované konverze) zašlete na emailovou adresu dražebníka, kterou naleznete v detailu dražby. Samotný email musí být podepsán vaším platným elektronickým podpisem.
  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě, vám bude zasláno dražebníkem na vaší emailovou adresu.
   
  Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu dražebníka složit dražební jistotu.
   
  Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě.