Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná aukce lesních pozemků, cca 60 tis m2, Nová Hradečná, okr. Olomouc

Vloženo: 25.9.2020 9:29 | číslo dražby: 2976

520 493 Kč

Dražba začala: 03.11.2020 10:00:00Dražba skončila: 03.11.2020 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000039 / 20
Počáteční cena: 520 493,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 780 740,-Kč
Dražební jistina: 40 000,-Kč
Termín prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Město: Nová Hradečná

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 953/41 o výměře 12 997 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 953/52 o výměře 6 994 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 953/117 o výměře 5 405 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 953/176 o výměře 5 912 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 955/16 o výměře 11 059 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 955/41 o výměře 10 677 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 955/113 o výměře 5 658 m2 – lesní pozemek;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na LV č. 538, pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Lesní pozemek o výměře 12 997 m2 se nachází mimo zastavěné území Nová Hradečná. Podle informace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se u lesního pozemku p.p.č. 953/41 na výměře 3100 m2 jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 11; lesní typ 3O; v zastoupení dřevin: 70 % - smrk, 30 % - jedle ve věku 112 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 80 % porostů); na výměře 5 100 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 7; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 95 % - smrk, 5 % - modřín ve věku 77 let, obmýtí – 100 (po polomech bez zalesnění); na výměře 1 697 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 5; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 57 let, obmýtí – 100 (po polomech bez zalesnění); na výměře 2 200 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 3; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 32 let, obmýtí – 100 (po polomech se jedná 50 % porostů) a na výměře 900 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 2; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 24 let, obmýtí – 100. U lesního pozemku p.p.č. 953/52 se na výměře 2 594 m2 jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 6; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 68 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 60 % porostů) a na výměře 4 400 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 5; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 57 let, obmýtí – 140 (po polomech bez zalesnění). U lesního pozemku p.p.č. 953/117 se na výměře 3 400 m2 jedná o oddělení 10; dílec O; porost f; porostní skupina 8; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 81 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 60 % porostů) a na výměře 2 005 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 0; lesní typ 3S; nyní bez zalesnění. U lesního pozemku p.p.č. 953/176 se na výměře 4 000 m2 jedná o oddělení 10; dílec U; porost e; porostní skupina 10; lesní typ 3K; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 100 let, obmýtí – 110 (po polomech se nachází 10 % porostů); na výměře 1 200 m2 se jedná o oddělení 10; dílec U; porost e; porostní skupina 7; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 85 % - smrk a 15 % - dub ve věku 75 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 30 % porostu) a na výměře 712 m2 se jedná o oddělení 10; dílec U; porost e; porostní skupina 1; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 12 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 60 % porostu). U lesního pozemku p.p.č. 955/16 se na výměře 5 900 m2 jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina 8; lesní typ 4K; v zastoupení dřevin: 95 % - smrk a 5 % - modřín ve věku 79 let, obmýtí – 110 (po polomech se nachází 10 % porostů); na výměře 2 100 m2 se jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina 4; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 70 % - jedle a 30 % - smrk ve věku 48 let, obmýtí – 100; na výměře 900 m2 se jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina 1; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 17 let, obmýtí – 100 a na výměře 2 159 m2 se jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina O; lesní typ 4S; nyní bez zalesnění. U lesního pozemku p.p.č. 955/41 se na výměře 2 400 m2 jedná o oddělení 10; dílec C; porost n; porostní skupina 2; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 20 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 70 % porostů); na výměře 4 500 m2 se jedná o oddělení 10; dílec C; porost n; porostní skupina 8; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 79 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 10 % porostu) a na výměře 3 777 m2 se jedná o oddělení 10; dílec C; porost n; porostní skupina 10; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 108 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 10 % porostu). U lesního pozemku p.p.č. 955/113 se na výměře 900 m2 jedná o oddělení 10; dílec L; porost j; porostní skupina 10; lesní typ 4N; v zastoupení dřevin: 98 % - buk a 2 % smrk ve věku 106 let, obmýtí – 120 (po polomech se nachází 15 % porostů) a na výměře 4 758 m2 se jedná o oddělení 10; dílec L; porost j; porostní skupina 0; lesní typ 4N; nyní bez zalesnění.
Nová Hradečná je obec s počtem 666 obyvatel (Malý lexikon obcí ČR - 2016).

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 538, kú Nová Hradečná
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - REBOLESY s.r.o.
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - REBOLESY s.r.o.
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 25.11.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2079703.11.2020 10:05:31:4120,-Kč520 493,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 03.11.2020 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20797 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 520 493,-Kč

Zveřejněno dne 03.11.2020 v 10:30:00