Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemků o celkové výměře 107 121 m2, Kunratice u Cvikova

Vloženo: 6.2.2018 13:53 | číslo dražby: 2011

928 400 Kč

Dražba začala: 12.03.2018 11:00:00Dražba skončila: 12.03.2018 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000007 / 18
Počáteční cena: 928 400,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 392 573,-Kč
Dražební jistina: 70 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 28.02.2018 od 14:00 do 14:30 2. termín 07.03.2018 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: v blízkosti Hora Kamenáč, 471 55 Kunratice u Cvikova, GPS: 50.762482917, 14.701123153. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Město: Kunratice u Cvikova
Ulice: v blízkosti Hora Kamenáč, Kunratice u Cvikova
GPS souradnice: 50.762482917, 14.701123153

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• pozemek parc. č. st. 314 o výměře 144 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště;
• pozemek parc. č. st. 403 o výměře 194 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště;
• pozemek parc. č. st. 411 o výměře 290 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště;
• pozemek parc. č. 82 o výměře 982 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1727 o výměře 176 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1748 o výměře 550 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1758 o výměře 180 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1759 o výměře 3 589 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1760 o výměře 320 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1774/2 o výměře 984 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1801/2 o výměře 525 m2 – ostatní plocha, způsob využití - zeleň;
• pozemek parc. č. 1818 o výměře 1 219 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1828 o výměře 137 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1829 o výměře 194 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1831/1 o výměře 4 435 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1831/2 o výměře 898 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1831/3 o výměře 3 390 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1833 o výměře 407 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1839/2 o výměře 640 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1840 o výměře 1 107 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1842 o výměře 2 535 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1844 o výměře 640 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1845 o výměře 410 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1846 o výměře 345 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1847 o výměře 115 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1848 o výměře 655 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1852 o výměře 1 036 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1881 o výměře 253 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1885 o výměře 629 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1887 o výměře 9 516 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1951/1 o výměře 2 319 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 1995/1 o výměře 3 167 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2028/2 o výměře 3 280 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2163/2 o výměře 5 977 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2164 o výměře 2 126 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2169 o výměře 9 237 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2212/3 o výměře 590 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2224/3 o výměře 2 366 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2236/2 o výměře 4 786 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2236/4 o výměře 823 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2262/2 o výměře 2 765 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2279/3 o výměře 1 091m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2382 o výměře 5 002 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2469/1 o výměře 23 981 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2585/1 o výměře 3 073 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;
• pozemek parc. č. 2623/7 o výměře 43 m2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda;

vše zapsáno na LV č. 443 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Kunratice u Cvikova, Kat. území Kunratice u Cvikova, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o zemědělské pozemky, které jsou v naprosté většině (dle výpisů z KN) vedeny jako neplodná půda. v k.ú. Kunratice u Cvikova. Některé pozemky jsou využívány jako trvalý travní porost, mnohé pozemky jsou zarostlé náletovými křovinami či stromy. Pozemky se nacházejí buď v souvislých skupinách nebo i samostatně. Tři pozemky jsou vedeny jako zastavěná plocha, ale žádný objekt na nich nestojí.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• zástavní právo exekutorské, zástavní právo soudcovské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.812912.03.2018 11:02:10:9350,-Kč928 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.03.2018 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8129 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 928 400,-Kč

Zveřejněno dne 12.03.2018 v 11:30:00