Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemku o výměře 479 m2, Zlechov - Uherské Hradiště

Vloženo: 21.2.2018 14:00 | číslo dražby: 2023

36 000 Kč

Dražba začala: 05.04.2018 11:00:00Dražba skončila: 05.04.2018 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000003 / 18
Počáteční cena: 36 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 72 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 28.02.2018 od 14:00 do 14:30 2. termín 03.04.2018 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: autobusová zastávka Zlechov – keramika, 687 10 Zlechov , GPS:. 49.077368884, 17.377088933. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Prohlídky budou uskutečněny z důvodu polohy pozemku v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Město: Zlechov
Ulice: Zlechov
GPS souradnice: 49.077368884, 17.377088933

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 621/1 o výměře 479 m2 – zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, zapsaný na LV č. 2055 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec Zlechov, Kat. území Zlechov, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek - zahrada, dle platného územního plánu určen k zástavbě objektem bydlení. K pozemku nelze zajistit přímý přístup z veřejné komunikace. Šířka pozemku cca 7m.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.844905.04.2018 11:16:25:9230,-Kč36 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.04.2018 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8449 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 36 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.04.2018 v 11:30:00