Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba chaty s pozemkem, o výměře 750 m2, Kaliště - Ondřejov u Prahy

Vloženo: 2.10.2018 17:31 | číslo dražby: 2313

634 767 Kč

Dražba začala: 07.11.2018 11:00:00Dražba skončila: 07.11.2018 11:51:37

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000031 / 18
Počáteční cena: 150 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 225 000,-Kč
Dražební jistina: 25 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 17.10.2018 od 15:00:00 do 15:30:00 2. termín 31.10.2018 od 10:00:00 do 10:30:00 Místo prohlídky je u předmětného pozemku, Kaliště u Ondřejova, GPS: 49°52'56.0"N 14°46'42.8"E. https://goo.gl/maps/vEF1Dogxsvy Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Město: Kaliště
GPS souradnice: 49°52'56.0"N 14°46'42.8"E.

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí:
pozemek parc. č. 369/12 – zahrada, o celkové výměře 750 m2 včetně drobných staveb, zapsaný na LV č. 844, obec Kaliště, kat. území Kaliště u Ondřejova, okres Praha - Východ,(dále jen „předmět dražby“ a „nemovitost“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek se nachází na východním okraji hlavní části obce. Je přístupný po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Pozemek je mírně svažitý s orientací k jihu. Je oplocený (pletivo). Pozemek je udržovaný, užívaný jako zahrada. Na pozemku se nachází drobná dřevěná stavba chatky bez základů, cca 4x3 m, s dřevěnými okny a dveřmi, s pultovou střechou. Na pozemku jsou drobné trvalé porosty a částečně zpevněné parkovací stání. Na pozemek je přivedena elektřina, vzhledem k umístění se připojení na vodovod a kanalizaci nepředpokládá. Obec nemá k datu ocenění platný územní plán. V návrhu nového územního plánu zveřejněném na internetových stránkách obce je pozemek navržen jako zastavitelný rodinným domem, současný stav však dle sdělení obce standardní stavební využití neumožňuje a pozemek se nachází ve smíšené ploše nezastavitelného území.

Obec Kaliště se nachází v jihovýchodní části okresu Praha – východ, cca 25 km od hranice Hlavního města Praha. Má cca 280 obyvatel a minimální občanskou vybavenost – pouze obchod v místní části Lensedly. Je obsluhována autobusovou dopravou (linky příměstské dopravy). Má veřejné rozvody elektro, vody a kanalizace (v části obce).
Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• zákaz zcizení a zatížení, zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Močarko Viktor
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
okud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 19.12.2018 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Neuzavře-li Vítěz aukce ve lhůtě patnácti dnů ode dne ukončení aukce s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu ve znění, které je přílohou této Aukční vyhlášky, považuje se takové jednání vítěze aukce jako zpětvzetí nabídky na odkup Předmětu aukce a
i) organizátor aukce má nárok vůči vítězi aukce na úhradu smluvní pokuty ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH sloužící na pokrytí paušálních nákladů organizátora aukce spojených s organizováním aukce ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH,
ii) navrhovatel aukce má nárok vůči vítězi aukce na úhradu smluvní pokuty ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH sloužící na pokrytí paušálních nákladů navrhovatele aukce spojených s aukcí ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH,
iii) Smluvní pokuta je splatná ke dni marného uplynutí lhůty k uhrazení Rezervační smlouvy dle věty prvé tohoto bodu. Organizátor aukce a navrhovatel aukce je oprávněn svou pohledávku na smluvní pokutu započíst oproti složené Aukční jistotě a zbývající část bude vrácena Vítězi aukce.
V případě neuzavření Rezervační smlouvy ve znění, které je přílohou Aukční vyhlášky, případně v případě neuzavření Kupní smlouvy k Předmětu aukce z důvodů na straně navrhovatele, nemá ani organizátor, ani vítěz aukce nárok na náhradu žádných nákladů spojených s organizováním aukce.
V případě, že bude upuštěno od konání aukce, vyrozumí o tom organizátor všechny účastníky aukce. V takovém případě nemají organizátor aukce ani účastníci aukce žádný nárok na náhradu nákladů spojených s organizováním aukce

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1306907.11.2018 11:00:09:0570,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.1287407.11.2018 11:00:20:72910 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.1313007.11.2018 11:00:46:77110 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.1283707.11.2018 11:01:02:97310 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:01:23:47210 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.1309207.11.2018 11:03:45:50010 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.1300307.11.2018 11:05:05:16830 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.1312707.11.2018 11:05:36:40310 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.1283707.11.2018 11:05:51:45510 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.1313407.11.2018 11:06:04:63910 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.1311807.11.2018 11:07:17:38010 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.1313407.11.2018 11:10:07:82410 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.1314907.11.2018 11:10:44:42610 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.1315007.11.2018 11:11:54:25510 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.1287407.11.2018 11:12:40:58210 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.1316507.11.2018 11:13:18:15610 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:13:28:13410 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.1289907.11.2018 11:15:00:86410 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.1315007.11.2018 11:15:54:49211 100,-Kč351 100,-Kč
Dražitel č.1313407.11.2018 11:17:04:04210 000,-Kč361 100,-Kč
Dražitel č.1315007.11.2018 11:17:32:88011 111,-Kč372 211,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:19:34:24610 000,-Kč382 211,-Kč
Dražitel č.1315007.11.2018 11:20:26:31710 555,-Kč392 766,-Kč
Dražitel č.1314407.11.2018 11:22:00:26810 000,-Kč402 766,-Kč
Dražitel č.1313407.11.2018 11:22:32:34210 234,-Kč413 000,-Kč
Dražitel č.1315007.11.2018 11:25:13:68810 666,-Kč423 666,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:25:42:73310 000,-Kč433 666,-Kč
Dražitel č.1287407.11.2018 11:26:06:42811 100,-Kč444 766,-Kč
Dražitel č.1316407.11.2018 11:27:34:35710 000,-Kč454 766,-Kč
Dražitel č.1300307.11.2018 11:28:33:49710 000,-Kč464 766,-Kč
Dražitel č.1313407.11.2018 11:28:58:11910 000,-Kč474 766,-Kč
Dražitel č.1300307.11.2018 11:29:41:72210 000,-Kč484 766,-Kč
Dražitel č.1313407.11.2018 11:30:49:12010 001,-Kč494 767,-Kč
Dražitel č.1300307.11.2018 11:31:40:72410 000,-Kč504 767,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:32:33:27130 000,-Kč534 767,-Kč
Dražitel č.1289907.11.2018 11:33:10:92910 000,-Kč544 767,-Kč
Dražitel č.1312307.11.2018 11:34:09:11510 000,-Kč554 767,-Kč
Dražitel č.1289907.11.2018 11:35:21:47710 000,-Kč564 767,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:35:39:65610 000,-Kč574 767,-Kč
Dražitel č.1289907.11.2018 11:36:23:30010 000,-Kč584 767,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:37:27:58210 000,-Kč594 767,-Kč
Dražitel č.1289907.11.2018 11:39:36:31410 000,-Kč604 767,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:40:36:58810 000,-Kč614 767,-Kč
Dražitel č.1287407.11.2018 11:44:32:89310 000,-Kč624 767,-Kč
Dražitel č.1306907.11.2018 11:46:36:99710 000,-Kč634 767,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 07.11.2018 v 11:51:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.13069 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 634 767,-Kč

Zveřejněno dne 07.11.2018 v 11:51:37