Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba stavebních pozemků o výměře 6 025 m2 v zemědělském areálu, kú. Stará Ves u Přerova

Vloženo: 13.2.2019 12:08 | číslo dražby: 2478

1 450 000 Kč

Dražba začala: 19.03.2019 11:00:00Dražba skončila: 19.03.2019 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 0745 D 000011 / 18
Počáteční cena: 1 450 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 994 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 26.2.2019 od 9:00 do 9:30 2. termín 4.3.2019 od 9:00 do 9:30 Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Místo prohlídky je před areálem zemědělského družstva, kde se předmět dražby nachází, GPS: 49.3747161N, 17.4863456E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3c9Ka. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Město: Stará Ves

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

- pozemek parc. č. 604/4 o výměře 351 m2, zastavěná plocha a nádvoří;
- pozemek parc. č. 605/2 o výměře 5 674 m2, jiná plocha;

vše zapsáno na LV č. 878 pro k.ú. Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves, okres Přerov, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmětné pozemky p.č. 604/4 a p.č. 605/2 se nacházejí v katastrálním území Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves, na jižním okraji zastavěného a zastavitelného území obce v prostoru jižní části areálu bývalého zemědělského družstva, které nadále slouží k zemědělským účelům.

Přístup z veřejných komunikací k nemovitostem je realizován ze severní strany ze zpevněných komunikací areálu družstva na pozemku p.č. 605/1 a p.č. 1365 ve vlastnictví soukromého vlastníka Zanáška Jiří, Stará Ves č.p. 64, 750 02 Stará Ves a navazující na zpevněnou asfaltovou komunikaci ve směru z obce na pozemku p.č. 1336 ve vlastnictví obce Stará Ves – přístup z veřejných komunikací tedy není plně zajištěn.

V areálu se nachází některé vedení inženýrských sítí obce: elektřina a vodovod. Skutečný stav vlastnictví odpovídá právnímu stavu vedenému v katastru nemovitostí.

Součásti pozemku p.č. 605/2 tvoří stavby asfaltových zpevněných ploch na převážné části výměry pozemků, oplocení ve velmi špatném technickém stavu (částečně chybějící) a dřevěné přístřešky pro ustájení krav. Stavba betonového hnojiště (silážní žlaby v severozápadní části areálu jsou ve vlastnictví společnosti SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893 a nejsou předmětem dražby.

Stavba kravína nacházejícího se na pozemku p.č. 604/4 není součástí pozemku, jelikož stavba je ve vlastnictví soukromého vlastníka Zanáška Jiří, Stará Ves č.p. 64, 750 02 Stará Ves a nejsou předmětem dražby.

Podél jižního a východního okraje pozemku p.č. 605/2 se nacházejí neudržované trvalé porosty náletového charakteru.

Pozemky jsou v současné době užívány převážně ke skladování zemědělské produkce a živočišné zemědělské činnosti. Pozemky jsou dle územního plánu obce vedeny ve stávající ploše funkčním využití ve stavové ploše VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.