Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Aukce lesních pozemků, cca 15 tis m2, Janová, okr. Vsetín

Vloženo: 11.5.2020 19:06 | číslo aukce: 2895

125 360 Kč

Aukce začala: 02.06.2020 10:00:00Aukce skončila: 02.06.2020 10:30:00

Stav aukce: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000123 / 19
Počáteční cena: 125 360,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 125 360,-Kč
Aukční jistina: 10 000,-Kč
Termín prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Město: Janová

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

• Pozemek parc. č. 2491/2 o výměře 14 246 m2 – lesní pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 1587, pro katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín,
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Lesní pozemek o výměře 14 246 m2 se nachází mimo zastavěné území obce Janová. Podle informace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se u lesního pozemku na výměře 8 600 m2 jedná o oddělení 336; dílec A; porost h; porostní skupina 10; lesní typ 5B; v zastoupení dřevin: 60 % - buk, 25 % - smrk, 10 % - jedle a 5 % - lípa ve věku 99 let, obmýtí – 120 a na výměře 5 646 m2 se jedná o oddělení 336; dílec A; porost h; porostní skupina 5; lesní typ 5B; v zastoupení dřevin: 98 % - smrk a 2 % - lípa ve věku 55 let, obmýtí – 110; nyní vše bez porostu.
Janová je obec s počtem 763 obyvatel (Malý lexikon obcí ČR - 2016).

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - REBOLESY s.r.o.
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - REBOLESY s.r.o.
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 17.6.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.