Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Aukce orné půdy, cca 80 tis m2, kú Rybnice u Kaznějova, okr. Plzeň-sever

Vloženo: 10.6.2020 16:41 | číslo aukce: 2918

1 700 000 Kč

Aukce začala: 14.07.2020 10:00:00Aukce skončila: 14.07.2020 10:30:00

Stav aukce: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000130 / 19
Počáteční cena: 1 700 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 313 872,-Kč
Aukční jistina: 80 000,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě s Organizátorem aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Město: Rybnice

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

• pozemek parc.č. 436/10 o výměře 143 m2 – lesní pozemek
• pozemek parc.č. 611/36 o výměře 152 m2 – lesní pozemek
• pozemek parc.č. 611/38 o výměře 182 m2 – lesní pozemek
• pozemek parc.č. 611/39 o výměře 67 m2 – lesní pozemek
• pozemek parc.č. 805/11 o výměře 4 517 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 929/8 o výměře 641 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 974/2 o výměře 405 m2 – lesní pozemek
• pozemek parc.č. 1805/1 o výměře 82 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc.č. 1893 o výměře 27 093 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 1899 o výměře 159 m2 – lesní pozemek
• pozemek parc.č. 1902 o výměře 98 m2 – lesní pozemek
• pozemek parc.č. 1938 o výměře 516 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 1943 o výměře 13 872 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 1946 o výměře 393 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc.č. 1948 o výměře 322 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc.č. 1963 o výměře 15 694 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 1966 o výměře 742 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc.č. 2019 o výměře 9 746 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 2122 o výměře 32 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 2371 o výměře 849 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 2389 o výměře 527 m2 – orná půda
• pozemek parc.č. 2390 o výměře 523 m2 – orná půda
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, na LV č. 395, pro katastrální území Rybnice u Kaznějova, obec Rybnice, okres Plzeň-sever,
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Jedná se o pozemky p.č. 436/10, 611/36, 611/38, 611/39, 805/11, 929/8, 974/2, 1805/1,1893, 1899, 1902, 1938, 1943, 1946, 1948, 1963, 1966, 2019, 2122, 2371, 2389, 2390. Jedná se o pozemky zemědělské a lesní v ucelené části situované mimo zastavěnou část obce Rybnice. Ochrana nemovitostí – zemědělský půdní fond.

Obec Rybnice
– obec Rybnice, počet obyvatel k 1.1.2017: 535
– obecná poloha: Plzeň 19 km
– poloha v obci: mimo zastavěnou část
– okolí nemovitosti: lokalita přírodního rázu
– dopravní dostupnost: ČSAD v obci
– další: omezená občanská vybavenost
Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Předkupní právo
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo soudcovské
• Zástavní právo zákonné
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Kříž Jan
• Omezení dispozičních práv
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Kříž Jan
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kříž Jan
• Zahájení exekuce - Kříž Jan
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, ato do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 29.7.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.